Jak uzyskać dopłaty do ulg ustawowych

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym przysługują przewoźnikom na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.) .

Kwotę dopłaty stanowi wartość udzielonych ulg dla pasażerów, czyli różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną bez ulg, a wartością sprzedaży tych biletów z ulgami ustawowymi.Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu obowiązujących ulg ustawowych. Dopłaty nie przysługują do ulg handlowych (komercyjnych) udzielonych przez przewoźnika.

Aby uzyskać ulgi ustawowe należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 • prowadzić sprzedaż biletów na specjalizowanej kasie fiskalnej – bileterce, która w pamięci fiskalnej zlicza wartość należnych przewoźnikowi dopłat. UWAGA: Rozliczanie ulg ustawowych ze zwykłej kasy fiskalnej jest bezprawne. Urząd Marszałkowskim może w takim przypadku zażądać zwrotu dotacji;
 • podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim (W przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar jednego województwa właściwy będzie urząd według miejsca zamieszkania lub siedziby przewoźnika. W przeciwnym przypadku, rozliczać będziemy się z urzędem według miejsca wykonywania przewozów).

Samorządy województw – Urzędy Marszałkowskie po podpisaniu umowy przekazują przewoźnikom dopłaty  na podstawie wniosków.

Procedura podpisania umowy i uzyskania ulg jest następująca

 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy.
 2. Podpisanie umowy
 3. Złożenie wniosku o płatność

 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy

Do którego województwa?
W większości przypadków będzie to samorząd województwa w którym przewoźnik ma swoją siedzibę, chyba że przewoźnik prowadzi przewozy poza swoim województwem. Przepisy mówią, że właściwy samorząd województwa ustala się według miejsca:
a) zamieszkania lub siedziby przewoźnika – w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;
b) wykonywania przewozów – w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy wraz z załącznikami powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, którego efektem jest przygotowywanie umowy pomiędzy samorządem województwa, a przewoźnikiem.
Samorząd każdego województwa ma nieco inne wymagania dotyczące załączników do zawarcia umowy.

Najczęściej wymagane załączniki do wniosku o podpisanie umowy:
1. Kopie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z aktualnymi rozkładami jazdy i cennikami wszystkich rodzajów sprzedawanych biletów, zawierającymi również taryfikator i zasady stosowanych ulg.
2. Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpisie do KRS
3. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP
4 Kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
5. Wykaz pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc z podziałem na siedzące i stojące.
6. Oświadczenie, że przewoźnik dokonuje sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię wydaną przez Główny Urząd Miar, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych (w załączeniu potwierdzona kopia faktury zakupu urządzeń do rejestracji sprzedaży i dopłat, w przypadku zawierania umowy po raz pierwszy).
7. Oświadczenie przewoźnika, że honoruje ulgi wymienione w:
– ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.),
– ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.),
– ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400 j.t.),
– ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824),
– ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205 poz. 1203).
8. Oświadczenie, że przewoźnik
a. prowadzi regularne przewozy autobusowe i nie otrzymuję dotacji na wykonywanie przewozów regularnych z Urzędów Gminnych właściwych dla realizowanych zezwoleń.
b. nie rozlicza dopłat do realizowanych przewozów pasażerskich w ramach wykonywanych kursów na liniach regularnych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych na przewóz osób.
c. rozlicza rozliczam dopłat dla przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (przewozy dla szkół na postawie biletów miesięcznych) – urząd marszałkowski może wymagać dodatkowo kopii umów z gminami na dowóz dzieci do skzół
d. nie pobiera dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych z innych województw (w przypadku pobierania należy określić z jakich województw i do jakich linii komunikacyjnych).
9. Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy (potwierdzony odpowiednim pismem właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku zawierania umowy po raz pierwszy).
10. Informacja przedstawiająca szacunkową, przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych, jaką miałby refundować Samorząd Województwa.
11. Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty.

Po przedstawieniu wszystkich dokumentów podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim jest czystą formalnością. Każde województwo ma inny wzór umowy, ale większość jest zbliżona.

Po podpisaniu umowy pozostaje składanie co miesiąc wniosku o dopłaty.

Do prowadzenia sprzedaży biletów i rozliczania ulg ustawowych w transporcie osobowym potrzebna jest odpowiednia kasa fiskalna oraz oprogramowanie do tworzenia raportów.
Pisaliśmy o tym TUTAJ

Post Author: Redakcja

Jedna myśl o “Jak uzyskać dopłaty do ulg ustawowych

 • Busy Mazowsze

  (5 września 2017 - 16:33)

  Ile można dostać tych dopłat ? Są jakieś limity ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*