Ustawę o przedłużeniu zezwoleń i ulg przekazano Prezydentowi do podpisu

11 grudnia 2017r.  Sejm przekazał do podpisu dla prezydenta  Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, która zmienia wiele ustaw, w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Artykuł 32 tej ustawy brzmi:

Art. 32. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.”,

  1. b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.”;

2) użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2018 r.”;

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2019 r.”

Ustawę udało się uchwalić na przedostatnim posiedzeniu sejmu, niemal rzutem na taśmę. Czeka tylko na podpis Prezydenta.

Szczegóły na temat procesu legislacyjnego:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=50A7D507E28577F0C12581C400217999

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*