Ustawa przedłużająca ulgi już w Senacie

24 listopada Sejm uchwalił Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, która zmienia wiele ustaw, w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Artykuł 32 tej ustawy brzmi:

Art. 32. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.”;

2) użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2018 r.”;

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2019 r.”

Pełen tekst ustawy można znaleźć na stronach Sejmu.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1945_u/$file/1945_u.pdf

Uchwalona ustawa trafiła do Senackiej komisji finansów publicznych, gdzie zgłoszono drobne poprawki (nie dotyczące ulg ustawowych), które będą prawdopodobnie głosowane na najbliższym posiedzeniu Senatu w tym tygodniu 5-6 grudnia 2017.

http://senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,428.html

Jeśli Senat przegłosuje zgłoszone poprawki ustawa wróci jeszcze do sejmu.

Czasu do końca roku zostało niewiele i tylko dwa planowane posiedzenia Sejmu.

Wszystko wskazuje na to, że  ustawa zostanie uchwalona miedzy 12 a 15 grudnia 2017 zaledwie na dwa tygodnie przed końcem roku.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*