Ulgi ustawowe dla osób niepełnosprawnych: 6 różnych stawek

Zgodnie z przepisami osoby niepełnosprawne są uprawnione do ulg ustawowych na międzymiastowe przejazdy autobusowe. W zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz innych czynników, osobom niepełnosprawnym przysługują zniżki o różnej wysokości. Istnieje aż 6 różnych stawek procentowych na bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Procentowe stawki ulg ustawowych

Wysokości stawek procentowych na bilety ulgowe dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych wahają się od 37% do nawet 95%. Oczywiście skupiliśmy się na zniżkach dotyczących bezpośrednio tej grupy pasażerów, pomijając w zestawieniu np. zniżkę 100% dla wszystkich dzieci do 4. roku życia.

  • Ulga ustawowa 37% przysługuje osobom niewidomym nie posiadającym znacznego stopnia niepełnosprawności na bilety jednorazowe i miesięczne na wszystkie rodzaje przejazdów oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) na przejazdy w autobusach pośpiesznych i ekspresowych, na bilety jednorazowe.
  • Ulga ustawowa 49% przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolny do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji zwykłej, na bilety jednorazowe.
  • Ulga ustawowa 51% przysługuje osobom niewidomym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji pośpiesznej i ekspresowej, na bilety jednorazowe.
  • Ulga ustawowa 78% należy się niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół do ukończenia 24. roku życia lub studentom do ukończenia 26. roku życia na wszystkie międzymiastowe przejazdy autobusowe oraz jednemu rodzicowi lub opiekunowi, zarówno na bilety miesięczne jak i zwykłe.
  • Ulga ustawowa 93% obowiązuje na biletach ulgowych dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej na bilety miesięczne i jednorazowe.
  • Ulga ustawowa 95% obejmuje bilety ulgowe dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również osób niewidomych, nie będących osobami o znaczącym stopniu niepełnosprawności. Ulga przysługuje wyłącznie do biletów jednorazowych.

Co uprawnia do zakupu biletu ulgowego?

Każdy przewoźnik zobowiązany jest do tego, aby sprzedać osobie niepełnosprawnej bilet ulgowy z przysługującą zniżką ustawową, pod warunkiem jednak, że osoba ta posiada przy sobie odpowiednie dokumenty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulg są:

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

2) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi

Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

3) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji;

4) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

5) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

6) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

8) legitymacja emeryta — rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

9) legitymacja emeryta — rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dla osoby niewidomej dodatkowo istotne będzie, aby na dokumencie znalazło się oznaczenie 04-O, lub po prostu O, określające typ niepełnosprawności.

Bilety ulgowe dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (78%) sprzedawane są na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Co istotne, obowiązują tylko na przejazdach z miejsca zamieszkania (lub miejsca pobytu) do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia oraz na przejazdy powrotne z tych miejsc. Przejazd do tych miejsc również trzeba udokumentować, pokazując np. skierowanie na badania lub potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

Ulgi 95% dla opiekunów osób niepełnosprawnych obejmują tylko opiekunów pełnoletnich lub, w przypadku osób niewidomych, osób które ukończyły 13 lat. Osoby te muszą, obok dokumentów osoby niepełnosprawnej, okazać się dokumentem potwierdzającym wiek. Opiekun osoby niepełnosprawnej może korzystać z ulg wyłącznie w sytuacji, w której zawozi osobę niepełnosprawną do punktu docelowego, lub w drodze powrotnej. Oznacza to, że ta ulga ustawowa nie dotyczy prywatnych przejazdów opiekunów.

Ulgi dla niepełnosprawnych
Infographic fotografie designed by Paymphotography – Freepik.com

 

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*