Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia dlaczego chce zlikwidować ulgi w gminach wiejskich

Publikujemy stanowisko rzecznika Ministerstwa Infrastruktury wyjaśniające dlaczego resort proponuje zmianę pojęcia „komunikacja miejska”.

” Z docierających do Ministerstwa Infrastruktury informacji wynika, że definicja komunikacji miejskiej zawarta w obowiązującej ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stwarza problemy interpretacyjne związane z ustaleniem

Kaufen Ivermectin Rezeptfrei Online”>

, czy przewozy realizowane w gminach wiejsko-miejskich stanowią komunikację miejską. Przedstawiona w projekcie z 13 czerwca 2018 r. definicja komunikacji miejskiej stanowi odpowiedź na uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowana definicja przewiduje rozszerzenie definicji komunikacji miejskiej o przewozy wykonywane w miastach położonych w gminach miejsko-wiejskich, ponieważ autorzy uwag wskazywali, że zaproponowana w projekcie z 16 lutego 2018 r. definicja komunikacji miejskiej uniemożliwia zorganizowanie komunikacji miejskiej na tych terenach. Uzasadniali, że doprowadzi to do nierównego traktowania miast ze względu na typ gminy, co stoi w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako przykład wskazano ośrodki miejskie posiadające kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców oraz funkcjonujące systemy komunikacji miejskiej, takie jak: Polkowice, Nysa czy Jarocin. Przywołali również zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w której w ramach celu „Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności” wskazane zostało wzmocnienie roli transportu publicznego w obsłudze miast niezależnie od typu gminy. Jednocześnie wyrazili wątpliwość odnośnie do możliwości kontynuowania trwających umów przekraczających 5 lat na świadczenie przewozów w komunikacji miejskiej w miastach położonych w gminach miejsko-wiejskich oraz trwałości projektów, w ramach których tabor do obsługi komunikacji miejskiej został zakupiony we współfinansowaniu z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Propozycja rozszerzenia definicji o przewozy powiatowe wykonywane w miastach ma przeciwdziałać pojawiającym się w ostatnim czasie próbom zastępowania przewozów realizowanych dotychczas w ramach komunikacji miejskiej przewozami powiatowymi (poprzez zmianę organizatora przewozów i sztuczne wydłużenie kursów poza obszar miasta) w celu objęcia przewozów finansowanych wyłącznie przez samorządy dofinansowaniem z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych. Funkcjonowanie systemu ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym w obecnym kształcie generuje rocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości ok. 1,2 mld zł i w ocenie Ministerstwa Finansów, które uzgadniało na roboczo zmiany przepisów, nie powinno dalej wzrastać.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw będzie rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 9 lipca 2018 r., podczas którego strona samorządowa będzie mogła zgłosić ewentualne uwagi do projektu.”

Z poważaniem

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy
Ministerstwo Infrastruktury
tel. 22 630 11 22
media@mi.gov.pl

Post Author: Tomek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*