Kolejny projekt zmiany ustawy o PTZ – nowe zasady rozliczania ulg ustawowych od 1 sierpnia 2019r.

Kolejny już w tym roku projekt ustawy zakłada wejście w życie przepisów o publicznym transporcie zbiorowym od 1 sierpnia 2019 roku.  Ustawa wpłynie na to kto i na jakich zasadach będzie mógł rozliczać ulgi ustawowe.

 

Pisaliśmy o tym już wcześniej:

http://ulgi-ustawowe.pl/projekt-ustawy-ulgi-ustawowe-lipca-2019/

 

Projekt ustawy zakłada, że:

„ Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016r. wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 lipca 2019r.”

 

Planowane rozwiązania w zakresie organizacji przewozów i ulg ustawowych prowadzą do rozproszenia przewozów i są korzystne dla wielu średnich przewoźników.

Organizatorzy (gminy, powiaty, województwa) mogliby zarządzać przewozami na swoim terenie i organizować  przewozy do najbliższej miejscowości lub do najbliższego węzła przesiadkowego położonego w mieście na prawach powiatu w sąsiadującym powiecie.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mają być zobowiązane do 31 grudnia 2017 roku do utworzenia planów transportowych. 

Plany transportowe musiałyby zawierać pakiety obejmujące co najmniej jedną linię komunikacyjną o wysokim potoku pasażerskim i co najmniej jedną linię komunikacyjną o niskim potoku pasażerskim. Podział sieci komunikacyjnej na pakiety leżałby w gestii organizatorów.    Plany transportowe mają zawierać opis sieci komunikacyjnych wraz z prognozowaną liczbą pasażerów w określonych porach dnia i z podziałem na dni tygodnia.

W związku ze stosowaniem ulg ustawowych przewoźnikom ma przysługiwać dofinansowanie utraconych przychodów z tego tytułu w postaci dotacji, przy czym do kalkulacji wysokości przysługującej ulgi mają być uwzględnione  ceny maksymalne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W zakresie rozliczeń ulg ustawowych wiodącą rolę mają mieć nadal Urzędy Marszałkowskie, a rozliczenia ulg będą wymagać stosowania bileterek (kas i drukarek fiskalnych z homologacją dla transportu pasażerskiego).

 

Szczegółowe przepisy projektu ustawy mówią, że:

„ Marszałek województwa otrzymuje subwencję z budżetu państwa na finansowanie strat wynikających z uprawnień do ulgowych przejazdów w wysokości odpowiadającej kwocie dopłat z tego tytułu udzielonych operatorom i przewoźnikom w roku poprzedzającym.”

„ Uprawnienie do otrzymywania dotacji, o których mowa w art. 56 ust. 1, nabywa operator lub przewoźnik, który stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię Prezesa Głównego Urzędu Miar, które umożliwiają określenie kwoty dopłat w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.”

 

W porównaniu do obecnych przepisów największą zmianę stanowi  wybór operatorów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (tych, którym będzie przysługiwała refundacja ulg ustawowych).

Zmieni się charakter konkurencji na lokalnych rynkach. Duże i średnie firmy będą konkurować między sobą o pakiety linii, zamiast konkurować na pojedynczych liniach. Wiele będzie zależało od tego, jak gminy i powiaty podzielą pakiety  – czy będą chciały mieć więcej lub mniej operatorów.

Bardzo małe firmy mające kilka małych autobusów powinny zacząć myśleć o wspólnym występowaniu w przyszłych postępowaniach na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

 

Cały projekt nowelizacji  ustawy (datowany na 8 maja 2017) można znaleźć pod adresem:

http://pigtsis.pl/content/files/15/public/Projekt_nowelizacji_ustawy_z_dnia_10.12.2010_r._tekst_z_dnia_8_maja_2017.pdf

 

Zmiana ustawy o PTZ

Post Author: Redakcja

Jedna myśl o “Kolejny projekt zmiany ustawy o PTZ – nowe zasady rozliczania ulg ustawowych od 1 sierpnia 2019r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*