Zmiany w ulgach ustawowych w 2017r. – jak wyglądają nowe przepisy?

W połowie grudnia 2016 roku sejm uchwalił ustawy, zmieniające przepisy w zakresie ulg ustawowych. Pierwsza zmiana, która weszła w życie już 21 kwietnia 2017r. dotyczy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i skupia się na rozszerzeniu zakresu osób objętych ulgami ustawowymi. Kolejna natomiast wchodzi w życie na początku września 2017 i wiąże się przede wszystkim ze zmianami w szkolnictwie i likwidacją gimnazjów.

Rozszerzenie ulg

Od kwietnia 2017 roku z ulg ustawowych mogą korzystać również uczniowie z zagranicy. Do tej pory uczniowie z zagranicy mieli problem z wyegzekwowaniem ulgi, jako że dokumentem wymaganym do jej uzyskania była legitymacja szkolna, a nie wszystkie szkoły za granicą wydają takie dokumenty. Teraz dokumenty poświadczające prawo do ulgi wydaje konsul RP właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Uwaga – z tej ulgi mogą jednak skorzystać tylko ci uczniowie z zagranicy, którzy uczą się w języku polskim oraz nauczyciele z zagranicy uczący przedmiotów w języku polskim.

Pełne brzmienie nowych przepisów wygląda następująco:

Art. 5.

 1. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
  1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
  2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.

Art. 4

 1. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: 2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 2. a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
  d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);

Art. 6.

 1. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
  4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.

Kolejne zmiany we wrześniu

Zmiany wchodzące w życie 01.09.2017r. w ramach wprowadzenia ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) i skupiają się wprowadzeniu nowych nazw w o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W związku z likwidacją gimnazjów wykreślono z wykazu osób uprawnionych do zniżek słowa „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” zastąpiono słowami „szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”. Z ustawy znikają więc gimnazja, mimo tego, że do tych szkół nadal będą uczęszczać uczniowie. Czy oznacz to, że gimnazjaliści nie będą uprawnieni do zniżek? Nie, ponieważ gimnazjum to szkoła ponadpodstawowa, uwzględniona w nowych przepisach. Zmiana ma więc charakter kosmetyczny i nie wpłynie na rozszerzenie lub zawężenie listy osób uprawnionych do zniżek.

Pełnie brzmienie nowych przepisów określa ustawa z dnia 14.12.2016 r.: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60):

Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany

1) w art. 4:

 1. a) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”,
  b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych”;

2) w art. 5:

 1. a) w ust. 1 wyrazy „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”,
  b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych”;

3) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.”.

Zmiany dla służby celnej

Podobne zmiany spotkały funkcjonariuszy służby celnej, która połączyła się ze skarbówką i przekształciła w służbę celno-skarbową. Od 01.03.17 więc do zniżki 100% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

 

Zmiany w ulgach ustawowych w 2017r

 

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*